Garantieregeling

Garantieregeling
Klik hier voor de downloadbare pdf.

 

Doel

Artikel 1
De Stichting Calamiteitenfonds Reizen hierna te noemen: het Calamiteitenfonds, heeft zich overeenkomstig en binnen de grenzen van haar hieronder te vermelden statutaire doelstellingen ten opzichte van haar deelnemers verplicht tot het doen van uitkeringen aan consumenten. Door het aangaan van een overeenkomst met de deelnemer als bedoeld in artikel 3 van deze garantieregeling aanvaardt de consument deze garantie.

Begrippen
Artikel 2
In deze garantieregeling wordt verstaan onder:

a.
Consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een boeking heeft gemaakt die onder de garantieregeling valt.

b.
Handelaar: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met betrekking tot onder Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek vallende overeenkomsten en overeenkomsten van vervoer en of overeenkomsten van verblijf handelt, mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, ongeacht of hij optreedt als organisator, doorverkoper, handelaar die een gekoppeld reisarrangement faciliteert of reisdienstverlener.

c.
Organisator: handelaar die pakketreizen samenstelt en deze rechtstreeks dan wel via of samen met een andere handelaar aanbiedt, of de handelaar die de gegevens van  de reiziger aan een andere handelaar verstrekt overeenkomstig Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

d.
Doorverkoper: handelaar, anders dan de organisator, die pakketreizen aanbiedt die door de organisator zijn samengesteld, of bemiddelt in de verkoop van overeenkomsten van vervoer of overeenkomsten van verblijf.

e.
Deelnemer: de handelaar die een geldige deelnemersovereenkomst heeft met het Calamiteitenfonds.

f.
Pakketreisovereenkomst: overeenkomst inzake de gehele pakketreis of, indien de pakketreis uit hoofde van afzonderlijke overeenkomsten wordt geleverd, alle overeenkomsten die betrekking hebben op de reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis, overeenkomstig Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

g.
Gekoppeld reisarrangement: ten minste twee verschillende soorten reisdiensten die voor dezelfde reis of vakantie worden afgenomen, die geen pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners, waarbij een handelaar:

i)
tijdens één bezoek aan of contactmoment met het eigen verkooppunt het apart selecteren en apart betalen van elke reisdienst door de reiziger faciliteert; of
ii)
op gerichte wijze de afneming van ten minste één aanvullende reisdienst bij een andere handelaar faciliteert waarbij uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst met die andere handelaar wordt gesloten, een en ander conform Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

h.
Overeenkomst van vervoer: overeenkomst inzake personenvervoer, zoals per bus of per boot.

i.
Overeenkomst van verblijf: overeenkomst inzake accommodatie die niet wezenlijk deel uitmaakt van personenvervoer en die niet voor bewoning is bestemd, zoals een hotel of een vakantieappartement.

j.
Boeking: een met een consument afgesloten pakketreisovereenkomst, gekoppeld reisarrangement of overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf.

k.
Calamiteit: een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

l.
Calamiteitencommissie: onafhankelijk orgaan van het Calamiteitenfonds dat besluiten neemt over calamiteiten en uitkeringsvatbare situaties.

m.
Uitkeringsvatbare situatie: indien bij een calamiteit er in zodanige mate sprake is van gevaar voor de persoon en/of de goederen van de consument of in zodanige mate de infrastructuur is aangetast dat de nakoming van de verplichtingen van een deelnemer voortvloeiende uit een boeking met een consument in redelijkheid niet van de deelnemer kan worden verwacht.

Uitkeringen

Artikel 3
1.
Het Calamiteitenfonds heeft ten doel het doen van uitkeringen aan of voor consumenten en al hetgeen daaraan dienstbaar kan zijn ter zake van op de Nederlandse markt aangeboden en afgesloten pakketreisovereenkomsten, gekoppelde reisarrangementen of overeenkomsten van vervoer of overeenkomsten van verblijf van personen indien deze consumenten geldelijke schade lijden in gevallen dat de betrokken deelnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig kan of mag nakomen als gevolg van een (dreigende) calamiteit.

2.
Losse overeenkomsten van luchtvervoer en losse overeenkomsten van autohuur vallen niet onder deze garantieregeling.

3.
De in lid 1 bedoelde uitkeringen zullen alleen geschieden indien en voor zover:

a.
de overeenkomst is afgesloten met een deelnemer van het Calamiteitenfonds;
b.
de calamiteitencommissie heeft vastgesteld en bekendgemaakt dat voor de plaats waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd een uitkeringsvatbare situatie bestaat of heeft bestaan en de reis, het vervoer of het verblijf vóór de bekendmaking van de vaststelling was aangevangen;
c.
de consument zijn schade niet kan verhalen op derden en/of de deelnemer.

4.
De in lid 1 bedoelde uitkeringen zullen de betaalde reissom, vervoersgelden of verblijfsgelden, in voorkomend geval vermeerderd met de meerkosten van repatriëring of aanpassing van een reis of verblijf, niet te boven gaan.
Van vergoeding zijn uitgesloten betaalde verzekeringspremies en overige betalingen, zoals poliskosten, visumkosten, wijzigingskosten, fax- en telefoonkosten, administra-tiekosten, creditcardkosten, borgsommen en de bijdrage voor het Calamiteitenfonds.

5.
Indien en voor zover met inachtneming van het hiervoor bepaalde recht op uitkering bestaat, geldt dat de vergoedingsplicht van het Calamiteitenfonds is beperkt tot een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500) per reiziger per schadegeval.
Het meerdere is door het Calamiteitenfonds namens en ten gunste van de consument verzekerd bij Europeesche Verzekeringen. In geval van schade zal het Calamiteitenfonds namens de betrokken consument de schade met Europeesche Verzekeringen afwikkelen onverminderd het recht van de consument als verzekerde om zich voor uitkering rechtstreeks tot Europeesche Verzekeringen te wenden.

6.
Uitkeringen als bedoeld in lid 1 worden slechts gedaan in geval de consument de boeking met contant en/of giraal geld heeft betaald. Geen uitkeringen worden gedaan voor boekingen voor zover tot stand gekomen op basis van loterijen, spaarzegels, Airmiles en soortgelijke niet volledig met contant of giraal geld betaalde boekingen.

Uitkeringsvatbare situatie

Artikel 4

 1. Of er sprake is van een uitkeringsvatbare situatie als bedoeld in artikel 2 onder m. staat uitsluitend ter beoordeling van de calamiteitencommissie als bedoeld in artikel 14 van de statuten van het Calamiteitenfonds.
 2. De consument dient zich – op straffe van verlies van zijn recht op uitkering – te houden aan de vaststelling en instructies van de calamiteitencommissie.
  Het Calamiteitenfonds zal hem deze zo spoedig mogelijk, onder meer via de publieke media en/of de deelnemer, bekend maken.

Dekkingsbeperking
Artikel 5

 1. Of een dekkingsbeperking als bedoeld in artikel 13 lid 4 van de statuten moet worden ingesteld staat uitsluitend ter beoordeling van de calamiteitencommissie als bedoeld in artikel 14 van de statuten.
 2. Na bekendmaking van een dekkingsbeperking zijn zowel de deelnemer als de consument, op wiens boeking de dekkingsbeperking van toepassing is, gerechtigd de pakketreisovereenkomst of overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf kosteloos te annuleren, overeenkomstig de bepalingen in de ANVR reisvoorwaarden inzake kosteloze opzegging.
  De consument die van die mogelijkheid geen gebruik maakt, verliest met betrekking tot zijn overeenkomst het recht op uitkering als bedoeld in artikel 2 van de statuten.
 3. De consument die na bekendmaking van een dekkingsbeperking een overeenkomst als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de statuten sluit, waarop de dekkingsbeperking van toepassing is, heeft geen recht op garantie van het Calamiteitenfonds.

Rechthebbenden

Artikel 6
Binnen de grenzen van het vorenstaande komt in beginsel een consument in aanmerking voor een uitkering door het Calamiteitenfonds die partij is bij een pakketreisovereenkomst, gekoppeld reisarrangement, overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf met een deelnemer en tevens in het bezit is van een boekingsformulier respectievelijk factuur met de daarop betrekking hebbende betalingsbewijzen.

Te vergoeden

Artikel 7
1.
Onder de te vergoeden geldelijke schade van de consument als bedoeld in artikel 3 lid 1 wordt – met uitsluiting van iedere andere (geldelijke) schade – verstaan:

 • als de reis voortijdig is afgebroken: de eventuele extra kosten van repatriëring en het verlies van (het met het niet genoten vakantiedeel corresponderende deel van) de reissom;
 • als de reis gewijzigd wordt voortgezet: de met de wijziging samenhangende extra reiskosten, maar uitsluitend voor zover de gewijzigde reis qua aard en prijsniveau vergelijkbaar is met de oorspronkelijke reis.

2.
De consument heeft slechts aanspraak op uitkering door het Calamiteitenfonds indien het Calamiteitenfonds binnen de grenzen van haar doelstelling en deze garantie¬regeling verplicht is tot het doen van een uitkering aan of voor de consument, dit laatste met inachtneming van artikel 12 en mits de consument heeft voldaan aan de hieronder te vermelden verplichtingen.

3.
Het Calamiteitenfonds is niet aansprakelijk voor schade van de consument welke het gevolg is van een vaststelling of instructie als bedoeld in artikel 13 van de statuten.

4.
Voor zover de voor uitkering in aanmerking komende schade van de consument door de deelnemer is of wordt vergoed, wordt de deelnemer gesubrogeerd in de rechten van de consument jegens het Calamiteitenfonds.

Verplichtingen van de consument

Artikel 8
1.
De consument is verplicht zijn aanspraak op het Calamiteitenfonds uiterlijk één maand na terugkeer van de reis geldend te maken op straffe van verval van zijn rechten.

2.
De consument dient zich teneinde aanspraak op uitkering te maken te wenden tot de deelnemer.

3.
Indien hij van de deelnemer onverhoopt geen of niet voldoende medewerking ondervindt bij het verkrijgen van de uitkering kan de consument zich rechtstreeks tot het Calamiteitenfonds wenden.

4.
Iedere consument is verplicht bij het indienen van zijn claim aan de deelnemer c.q. het Calamiteitenfonds over te leggen en af te geven:

 1. de factuur;
 2. de daarop betrekking hebbende betalingsbewijzen.

5.
Zolang er een van de op grond van het bovenstaande over te leggen en af te geven bescheiden ontbreekt heeft de consument geen aanspraak op uitkering.

Last en volmacht

Artikel 9
De consument wordt geacht aan de deelnemer last en volmacht te hebben gegeven voor alle handelingen welke noodzakelijk zijn om tot incasso te geraken van het bedrag waarop de consument ingevolge de garantie jegens het Calamiteitenfonds aanspraak kan maken.

Regres en cessie

Artikel 10

 1. In het geval dat het Calamiteitenfonds aan of ten behoeve van de consument betalingen verricht wegens verplichtingen waarvoor op grond van de statuten en reglementen en/of de boeking de deelnemer jegens de consument aansprakelijk is, heeft het Calamiteitenfonds regres op de deelnemer en zal de consument meewerken aan cessie aan het Calamiteitenfonds van zijn rechten jegens de deelnemer ter hoogte van voornoemde betalingen door het Calamiteitenfonds.
 2. De consument is verplicht op eerste verzoek van het Calamiteitenfonds akte van cessie volgens de door het Calamiteitenfonds vast te stellen model met betrekking tot de hiervoor bedoelde rechten te ondertekenen.
 3. Zolang de consument de in het voorgaande lid vastgelegde verplichting niet nakomt heeft de consument geen aanspraak op uitkering.

Aanwijzingen
Artikel 11
De consument is verplicht zich te houden aan door het Calamiteitenfonds te geven
aanwijzingen met betrekking tot de indiening van de claim.

Uitvoering door het Calamiteitenfonds
Artikel 12
Het Calamiteitenfonds behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de repatriëring of het wijzigen van de reis zelf ter hand te nemen, in welk geval de met de deelnemer overeengekomen voorwaarden van toepassing zullen blijven.

Wijziging
Artikel 13

 1. Het Calamiteitenfonds is gerechtigd deze garantieregeling na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht te wijzigen.
 2. Bindend is de garantieregeling, die ten tijde van de boeking laatstelijk is vastgesteld.

Slotbepaling

Artikel 14

 1. In alle gevallen waarin de wet, de statuten of een reglement niet voorzien beslist het bestuur.
 2. Op deze garantieregeling is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen uit hoofde van deze garantieregeling zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam.

Aldus vastgesteld door het bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht in zijn vergadering van 8 mei 2018.
Deze garantieregeling is geldig vanaf 1 juli 2018.
Stichting Calamiteitenfonds Reizen
Postbus 4040, 3006 AA Rotterdam
Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

versie 201807