Veelgestelde vragen

Wij helpen je graag met het vinden van een antwoord op jouw vraag.

Veelgestelde vragen

 • Worden er facturen verstrekt van de jaarlijkse deelnemersbijdrage?

  Er worden geen facturen verstrekt. Voor de geïncasseerde bedragen wordt een rekening-courant verhouding aangehouden.

 • Hoe kan ik mijn jaarstukken insturen?

  Stuur de jaarstukken – bij voorkeur per mail – naar jaaropgaaf@calamiteitenfonds.nl of per post naar Calamiteitenfonds, Postbus 4040, 3006 AA  ROTTERDAM

 • Hoe kan ik een claim indienen?

  Reisorganisatoren die aan het fonds deelnemen kunnen voor hun klanten, aan wie zij vanwege een calamiteit hulp en bijstand hebben verleend, de claim bij het Calamiteitenfonds indienen. Dit kan tot twee maanden na de vaststelling van de calamiteit. Meer informatie is te vinden in de Uitvoeringsregeling schadeafwikkeling.

  Een lijst met in te zenden bijlagen staat op pagina 4/4 onder punt 7.

 • Wat moet ik verstaan onder een calamiteit?

  Dat is een “door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis”. Een bijzondere situatie dus die veroorzaakt is door molest of een natuurramp en die zeer ongewoon is in het bezochte land in een bepaalde periode. Voorbeeld: in de Alpenlanden is sneeuw in de winter gewoon, maar het ontbreken van sneeuw is geen natuurramp en dat is dus geen calamiteit.

 • Wat is een negatief reisadvies en heeft dat gevolgen voor de garantie van het Calamiteitenfonds?

  Een negatief reisadvies is een uitdrukking die vaak gebruikt wordt maar die geen formele status heeft. Het ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert wel de uitdrukking ‘niet reizen’. Bij de besluitvorming door de Calamiteitencommissie worden de adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de overwegingen betrokken. Dit betekent echter niet dat een ontradend reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken per definitie leidt tot een uitkeringsvatbare situatie. De Calamiteitencommissie is volledig onafhankelijk. Alleen de besluiten van die Commissie bepalen of het Calamiteitenfonds wel of niet uitkeert.

 • Welke reizen vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds?

  Alle onder de (ANVR-)reisvoorwaarden met een deelnemende reisorganisatie gesloten reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer (niet zijnde luchtvervoer) en overeenkomsten van verblijf. Onder deze definitie vallen ook de zogenoemde eigen-vervoerreizen en buspendels. Losse huurovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld de huur van een auto, vallen niet onder de garantieregeling evenmin als losse overeenkomsten van luchtvervoer.

 • Kan ik aan klanten met wie ik een raamovereenkomst heb gesloten reizen verkopen onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds?

  Nee, dat kan niet.
  Een raamovereenkomst bevat specifieke afspraken tussen de organisator/Calamiteitenfondsdeelnemer en diens klant/opdrachtgever.
  De wet op de reisovereenkomst is niet van toepassing op deze overeenkomsten.
  De reizen die worden verkocht onder een raamovereenkomst zijn geen pakketreisovereenkomsten gesloten met een deelnemer.
  De dekking van het Calamiteitenfonds kan dan niet van toepassing zijn.

 • In de garantieregeling lees ik dat de garantieregeling geldt voor op de Nederlandse markt aangeboden en afgesloten overeenkomsten. Wat wordt daarmee bedoeld?

  De garantie van het Calamiteitenfonds geldt voor overeenkomsten met consumenten:

  • die woonachtig zijn in Nederland;
  • die niet woonachtig zijn in Nederland, maar:

   

  • van wie de reis vanuit Nederland vertrekt;
  • die geboekt hebben op de Nederlandse (.nl) website van de deelnemer;
  • die geboekt hebben via het Nederlandse callcenter van de deelnemer;
  • die geboekt hebben via een Nederlandse doorverkoper (fysieke vestiging) of via een ZRA (mobiele doorverkoper) gevestigd in Nederland.

  Als één van bovenstaande situaties van toepassing is dan beschouwt het Calamiteitenfonds de boeking als gemaakt in Nederland. Daarmee is de garantieregeling van toepassing.

 • Geldt de garantie van het Calamiteitenfonds ook voor losse vliegtickets?

  Nee, in artikel 3 lid 2 garantieregeling staat dat losse overeenkomsten van luchtvervoer niet onder de garantieregeling vallen.

 • Wat is molest?

  Molest is bijvoorbeeld (burger-)oorlog, opstand, oproer, terrorisme en rellen.

 • Wat is een dreigende calamiteit?

  Dat is een abnormale gebeurtenis die met een grote mate van zekerheid zal leiden tot een calamiteit.
  De abnormale gebeurtenis moet in tijd en plaats zijn af te bakenen.
  Denk bijvoorbeeld aan een in kracht toenemende naderende orkaan die zeer waarschijnlijk de infrastructuur op een bepaalde bestemming ernstig zal ontwrichten.

 • Wat is een dekkingsbeperking?

  Een dekkingsbeperking betekent dat u niet langer met garantie van het Calamiteitenfonds kan afreizen naar het land of gebied waarvoor de dekkingsbeperking is ingesteld.

 • Wat zijn de gevolgen van een dekkingsbeperking?

  Zodra er een dekkingsbeperking voor een land of gebied is vastgesteld kunnen u of de reisorganisator de reis vanaf 3 dagen vóór de overeengekomen reisdatum kosteloos annulere

 • Wat is een uitkeringsvatbare situatie?

  De Calamiteitencommissie moet de overtuiging hebben dat de reisorganisator niet langer de mogelijkheid heeft om de reis uit te voeren vanwege een calamiteit (een abnormale gebeurtenis). Dan is er sprake van een uitkeringsvatbare situatie en zal het Calamiteitenfonds uitkeren.

 • Kan een dreigende calamiteit een uitkeringsvatbare situatie opleveren?

  Ja dat kan. Denk bijvoorbeeld aan de naderende orkaan.

 • Leidt elke calamiteit tot een uitkeringsvatbare situatie?

  Nee, alleen als de reisorganisator als gevolg van de calamiteit de reis (in redelijkheid) niet meer kan uitvoeren is sprake van een uitkeringsvatbare situatie.

 • Is elke calamiteit een calamiteit zoals in de regeling bedoeld?

  Nee. Het is de Calamiteitencommissie die bepaalt of een ongewone situatie moet worden beschouwd als een calamiteit. Als de Calamiteitencommissie die ongewone situatie als calamiteit beschouwt dan ontstaat er een zogenoemde uitkeringsvatbare situatie.

 • Welke kosten worden door het Calamiteitenfonds vergoed?

  Bij reisaanpassing vergoedt het calamiteitenfonds de meerkosten van die reisaanpassing. Als de reis moet worden afgebroken vergoedt het Calamiteitenfonds de meerkosten van de repatriëring naar Nederland en wordt een vergoeding voor niet genoten reisdagen gegeven.

 • Wat zijn niet genoten reisdagen?

  Dat zijn de dagen waarop de reisorganisator zijn verplichtingen uit de reisovereenkomst niet heeft kunnen nakomen en hij u ook geen alternatief programma heeft kunnen aanbieden.Ofwel wanneer uw reis – tijdelijk of definitief – gestaakt is geweest.

  Is uw reis aangepast? Dan heeft u een gelijkwaardig alternatief reisprogramma gekregen en is geen sprake van niet genoten reisdagen.

 • Mijn klant wil bewijs van zijn garantie. Wat antwoord ik?

  De zin op het boekingsformulier “Op deze overeenkomst is de garantieregeling van het Calamiteitenfonds van toepassing” is voor uw klant het bewijs dat sprake is van garantie.

 • De klant heeft de reis geannuleerd. Moet de bijdrage Calamiteitenfonds worden terugbetaald aan de klant?

  Bij annuleringen en afgelastingen van de reis en bij het niet aanvangen van een reis als gevolg van een dekkingsbeperking, moet de consumentenbijdrage aan de consument worden terugbetaald.

 • Heeft het Calamiteitenfonds een rol bij ziektes als varkensgriep of vogelgriep?

  De garantieregeling van het Calamiteitenfonds is uitsluitend van toepassing op calamiteiten die het gevolg zijn van een natuurramp of van molest. Gezondheidsproblemen als SARS, vogelgriep of varkensgriep vallen niet onder de definitie natuurramp of molest. Deze gezondheidsproblemen vallen dus niet onder de werkingssfeer van het Calamiteitenfonds.

Antwoord niet gevonden?

Mail naar info@calamiteitenfonds.nl