Zuid-Korea - tyfoon Hinnamnor: calamiteit vastgesteld

13 september 2022

De Calamiteitencommissie heeft op 6 september 2022 naar aanleiding van de (naderende) tyfoon Hinnamnorop het eiland Jeju, Zuid-Korea de volgende besluiten genomen:

Vaststelling van een calamiteit (op basis van een natuurramp) met ingang van 3 september 2022 voor die plaatsen op Jeju, Zuid-Korea die werden getroffen of dreigden te worden getroffen door tyfoon Hinnamnor.
Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang van 3 september 2022 voor die plaatsen op Jeju, Zuid-Korea waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze (naderende) tyfoon niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Noot d.d. 3 november 2022
Het bureau van het Calamiteitenfonds heeft vastgesteld dat de uitkeringsvatbare situatie op 10 september 2022 is geëindigd.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassing
Deelnemers kunnen voor reizen die op 3 september 2022 al waren aangevangen en die als gevolg van deze (naderende) tyfoon niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Tijdelijke staking van de reis
Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis (tijdelijk) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator. De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen. Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen
Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 3 september 2022 geldt dat (de gevolgen van) deze (naderende) tyfoon bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn.
(De gevolgen van) deze (dreigende) natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend. Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.