Peru - molest: calamiteit vastgesteld

16 december 2022

De Calamiteitencommissie heeft voor de molestsituaties in Peru de hierna volgende besluiten genomen:

  • Vaststelling van een calamiteit met ingang van 7 december 2022 voor die plaatsen in Peru die werden getroffen door molest. Het betreft gewelddadige rellen dan wel gewelddadige wegblokkades als protest van de inheemse bevolking tegen de afzetting van de Peruaanse president.
  • Vaststelling van een uitkeringsvatbare situatie met ingang 7 december 2022 voor die plaatsen in Peru waar aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van deze calamiteit niet langer in staat waren hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen. Dit zijn plaatsen die niet bereikt of juist niet verlaten kunnen worden wegens rellen of wegblokkades.
    Aan de hand van de feitelijke situatie zoals deze telkens door de betrokken deelnemende reisorganisatoren wordt gegeven zal door het bureau van het Calamiteitenfonds worden vastgesteld of, en zo ja waar en tot wanneer sprake was van een uitkeringsvatbare situatie.

Uitvoeringsinstructie

Reisaanpassing

Deelnemers kunnen voor reizen naar het genoemde gebied die op 7 december 2022 al waren aangevangen en die ter plaatse – als gevolg van de molestsituaties – niet volgens plan konden worden uitgevoerd de meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen bij het Calamiteitenfonds claimen. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

(Tijdelijke) staking van de reis

Indien reisaanpassing (gewijzigde voortzetting van de reis) niet direct mogelijk bleek en de reis (tijdelijk of definitief) moest worden gestaakt dan heeft de consument recht op vergoeding van de niet-genoten dagen. Deze uitkering komt aanvullend op de vergoeding van meerkosten van de noodzakelijke reisaanpassingen aan de reisorganisator.

De reisorganisator keert de vergoeding van de niet-genoten dagen aan de consument uit en overlegt aan het Calamiteitenfonds een overzicht van de vergoede bedragen.

Hij geeft ook een specificatie van de in de reissom begrepen kosten van vervoer en verblijf. Het Calamiteitenfonds berekent op basis daarvan het bedrag van de terugbetaling aan de reisorganisator. De waarde van de niet geleverde reisonderdelen kan met de uitkering van het fonds worden verrekend.

Niet aangevangen reizen

Voor reizen met een vertrekdatum vanaf 7 december 2022 geldt dat de (gevolgen van) de molestsituaties bij deelnemers verondersteld worden bekend te zijn. De gevolgen van deze molestsituaties vormen dan geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.

Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is dan zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.